Opevnění Bechyně

Projekt Klubu českých turistů

Město na ostrohu nad soutokem Lužnice a Smutné (406 m n. m.). V nejjižnější části ostrohu, bezprostředně nad soutokem, areál zámku (hradu). Severně od něj vlastní město kolem rozlehlého téměř obdélného náměstí s kostelem sv. Matěje a s řadou dochovaných historických budov, obehnané dosud poměrně dobře zachovaným opevněním. Na východním okraji města na hraně skalnatých srázů nad Lužnicí bývalý františkánský klášter. Ještě severněji se úzký ostroh již rozšiřuje; zde se nachází Pražské předměstí s hřbitovním kostelem sv. Michala a s lázněmi a Křižíkovou vilovou čtvrtí při jeho východním okraji. Zde též konečná stanice železnice zvané Bechyňka. V nejsevernější části města též tři sídliště – Obránců Míru, 5. května a Na Libuši. Osídlení sestupuje částečně i do údolí Lužnice, za níž se nachází druhé předměstí, Zářečí, zatímco údolí Smutné je neobydlené.


Bechyňský zámek (Wikimedia Commons, autor Palickap)

Opevnění města, navazující přímo na opevnění hradu, je dobře dochované zejména na severní straně, kde obloukovitě přetíná ostrožnu. Hradba je zde doplněna deseti pětibokými baštami, více či méně dodnes dochovanými (dvě obdobné bašty, dnes zaniklé, stály v bezprostředním sousedství brány). Toto opevnění je však z převážné míry skryto v zástavbě a zahradách; dobře patrná je nejzápadnější část opevnění, k níž přiléhá židovský hřbitov. Opevnění je částečně dochováno i na západní straně města, kde kromě hradby i půlválcová bašta č.p. 99. Opevnění na východní straně je ve změti různých opěrných zdí na hraně kaňonu Lužnice obtížně čitelné. Nedochovala se ani jedna ze dvou městských bran (na severní a západní straně), ani fortna ve východní hradbě. Město bylo opevněno nedlouho po roce 1323. Do současné doby z větší části dochované opevnění však vzniklo až na přelomu 15. a 16. stol. Západní brána zanikla někdy před rokem 1828, severní brána je na mapě z tohoto roku ještě zakreslena.

Linie severního opevnění na katastrální mapě z roku 1828, s dobře patrnými baštami a dosud ještě zachovanou městskou bránou; součástí opevnění byla zřejmě také (dnes již neexistující) vodní plocha v pravé části mapy, úplně vlevo je před hradbami patrný židovský hřbitov (archivnimapy.cuzk.cz)


Zdroj: www.mistopis.eu/mistopiscr/jiznicechy/bechynsko/bechyne.htm

Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, 110 05 Praha 1, tel: 251 610 181, e-mail: kct@kct.cz